Covid-19 vaccin för systembehandlade patienter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 till alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre.

De vacciner som är eller inom kort kommer att bli tillgängliga är inte levande vaccin. Immundämpande behandling mot exempelvis psoriasis utgör således inget hinder för vaccination mot covid-19.

Således är rekommendationen att ta vaccination mot Covid-19 när man blir erbjuden.

Patienter som får immundämpande läkemedel mot hud- och reumatiska sjukdomar bedöms INTE vara en riskgrupp för svår COVID-19 infektion.

Däremot bör man beakta att många patienter med en kronisk inflammatorisk sjukdom har en ökad samsjuklighet och kan därför tillhöra en riskgrupp av andra skäl (exempelvis hög ålder, samtidig hjärt- eller lungsjukdom, diabetes eller högt blodtryck).

Rädsla för att bli smittad ska inte medföra att patienter slutar med sin behandling.