Nu har det hänt!

Här skriver Lars Ettarp om kommande förändring i vårdverksamheten.

Majoriteten i Hälso- och Sjukvårdsnämndens (HSN) vårdvalsutskott, beslöt den 1 december 2021 att anta ett nytt Vårdvalsystem för hudsjukdomar. Detta ersätter det system som gällt sedan år 2012, där vår förening haft ett särskilt uppdrag att driva särskilt anpassad vård för kroniskt sjuka, främst psoriasis men även atopiska eksem. I det nya vårdvalet Hud finns inget sådant särskilt uppdrag utan alla krav som generellt gäller ska också gälla för Psoriasisföreningen i Stockholms län (PSO Stockholm), förutsatt att vi vill delta och uppfyller villkoren i det nya avtalet.

Inför förväntade överläggningar med politiker och tjänstemän i Regionen Stockholm angående revisionen av vårdval Hud hösten 2021, skrev PSO Stockholm ett PM. Där refererade vi till en internationellt ändrad syn på Psoriasissjukdomen. Världshälsoorganisationen WHO:s medlemsstater antog vid Generalförsamlingen år 2014 enhälligt en resolution om Psoriasissjukdomen som en svår kroniskt inflammatorisk sjukdom. Vi bilade WHO:s beslut och ett antal underlag för detta. Vi bifogade också senaste årsrapporten från det nationella kvalitetsregistret för systembehandlad psoriasis, PsoReg.

Detta material sändes till Regionrådet Tobias Nässén (M) som vi också bad att få träffa, inför höstens budgetbehandling och revision av vårdval Hud. Bakgrunden var även det svåra ekonomiska läge vi hamnat i till följd av smittskyddsrestriktioner under pandemin och som påverkat vårdverksamheten. Men han hörde aldrig av sig och för övrigt hade vi märkt att HSF:s personal, som vi normalt har fin kontakt med, var mer svävande och tillbakadragna mot oss.

Efter ett tag blev jag till slut kontaktad via mejl av Regionrådssekreteraren Carl Henrik Svenson (M). Han meddelade att vi inte skulle få något ytterligare ekonomiskt stöd för att täcka våra stora underskott orsakade av smittskyddsrestriktionerna. Mest anmärkningsvärt var dock att han också meddelade att man inom förvaltningen redan identifierat behov av att justera vårt uppdrag för att anpassa vårdutbudet till nationella riktlinjer och skapa incitament till att prioritera patienter med störst vårdbehov. I ett telefonsamtal någon månad senare sade han ånyo att en revision nog skulle komma och målsättningen var att vårdval Hud skulle revideras. Man skulle också behöva se över verksamheter av lättare medicinskt och socialt vårdomtagande och se om detta kunde utföras av andra institutioner som till exempel vårdcentraler, närsjukvård, ideella föreningar etc. Jag protesterade mot beskrivningen och påpekade att vår förening aldrig haft sociala verksamheter inom vår vårdverksamhet. Jag betonade också ånyo att föreningens verksamhet som handikapporganisation, självfallet har social verksamhet för betalande föreningsmedlemmar, men att denna verksamhet var helt åtskild vårdverksamheten såväl personalmässigt som ekonomiskt, vilket klart framgår av våra årliga verksamhetsberättelser.

Föreningen har som vårdgivare sedan starten för 50 år sedan alltid sökt att ge våra patienter bästa moderna och effektiva vård, något som hade möjliggjorts genom att vi fick starkt stöd av Hudkliniken vid KS och att många av våra läkare var utbildade till läkare/forskare där. I dag har vi 15 högspecialiserade dermatologer och drygt 30 sjuksköterskor och undersköterskor anställda. Enligt PsoReg har vi år efter år levererat vårdresultat väl i klass med universitetsklinikerna och är Sveriges största vårdgivare inom system- och biologisk behandling.

Ett möte med ansvariga i Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen (HSF) för vårdval Hud planerades dock in, men ställdes in. Fortsatta diskussioner föreslogs i stället ske vid månadsskiftet oktober/november, något som gjorde oss och våra läkare betänksamma. Om HSN skulle fatta beslut 1 december, borde ju det mesta redan vara färdigplanerat för beslut en månad innan? Men så beslutades att ett digitalt möte som skulle ordnas och ledas av Lars Rådén, Moderaternas ledare i HSN och regionrådssekreterare Carl Henrik Svensson (M), Annelie Edrén, verksamhetschef, undertecknad samt vår chefläkare Cristina Nohlgård.

Vi gick igenom HSF:s förslag och redovisade huvudskälen till varför PSO Stockholm inte kunde ingå i det nya vårdvalet. Mötet var i allt väsentligt ett utbyte av information om vår verksamhet och HSN:s syn på denna. Det avslutades med att vi menade att det nya vårdvalet av följande skäl var ett stort steg bakåt för vården av psoriasis och andra kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Det reviderade vårdvalet Hud innebär stora negativa konsekvenser för psoriasis- och atopiker-vården i Regionen.

Synen på vården. Samtliga vårdgivare inom vårdval Hud ska ingå i basuppdraget. Därigenom får vården av psoriasis och andra kroniska inflammationssjukdomar inte det vetenskapliga djup som fordras för en framgångsrik vård för de patientgrupper vi kan hjälpa.

Regionalpolitiskt perspektiv. Omläggningen leder också till en ytterligare koncentration av denna specialistvård om PSO Stockholm tvingas lägga ned sin vårdverksamhet. Redan i dag är de hudkliniker som är verksamma i vårdval Hud starkt koncentrerade till Stockholms innerstad. En utveckling som kan väntas bli förstärkt om PSO Stockholms särskilda uppdrag tas bort. Pso Stockholm har i Stockholmsområdet fyra mottagningar lokaliserade i förorter samt i Södertälje och Norrtälje. Tas vårt särskilda uppdrag bort innebär det att patienttrycket kommer att fokuseras på innerstaden och lämna resten av länet inkluderande Södertälje och Norrtälje därhän.

Remisskrav innebärande att varje patient ska enligt nya vårdvalet bedömas av specialistläkare inom dermatologi och venereologi. Samtliga vårdgivare inom vårdvalet ska uppfylla miniminivå för ljusbehandling och därmed krav på UVB/UVA och annan relevant utrustning. Eftersom det vid kroniska inflammatoriska sjukdomar kan återkomma vårdbehov mycket snabbt, så måste sådana skov snabbt mötas med effektiva vårdinsatser för att inte långvariga sjukdomstillstånd ska byggas upp med åtföljande vårdkostnader och sjukskrivningar etc.

Samtliga vårdgivare ska acceptera remiss för excision av hudförändring efter bedömning med teledermatoskop, och uppföljning av malignt melanom inom resurskrävande besök. Detta har inte varit någon stor fråga för PSO Stockholm. Visst förekommer det att patienter, särskilt äldre, som fått omfattande bestrålning med äldre tiders mindre rena UVB ljus behöver få hudförändringar borttagna. Dessa patienter har våra läkare remitterat till specialistläkare som är experter på att bedöma hur operationen ska ske medicinskt korrekt och med bästa, möjliga kosmetiska resultat.

Lägsta nivå av antalet anställda specialistläkare per vårdmottagning är minst 200% tjänstgöring som kan fördelas på max 3 läkare. Dessa krav är irrelevanta för den kronikervård PSO Stockholm bedriver. Vi tillämpar mer utspridd tjänstgöring som är effektivare både personellt och ekonomiskt för omhändertagande av både patienter i traditionell behandling och systembehandling. Vi har drygt 1400 patienter på invärtes systembehandling och ca 4000 patienter i traditionell behandling. Vi tillämpar en mer flexibel ram för våra 15 läkares tjänstgöring och detta har fungerat väl.

Så kallad Buckyhandling får enligt det reviderade vårdavtalet inte längre ges till Psoriasispatienter med svåra underlivsbesvär. Endast vid diagnosen Lichen får sådan behandling ges, och då bara vid sjukhusklinik. Detta är enligt vår mening en mycket diskriminerande hantering. Kvinnor har större behov av kvalificerad psoriasisvård i underlivet än män. Cirka 80 procent av de patienter som i dag ges Buckybehandling för psoriasis eller någon av de mer sällsynta hudbesvär som vi efter remiss från hudklinik har behandlat, är kvinnor. Psoriasisföreningen anser det närmast vara en diskriminering att inte beakta detta faktum. Vår personal är särskilt utbildad för detta av framstående experter. Det är operatörens skicklighet och yrkeskunskap som ger kompetensen, inte om vården sker i sjukhusklinik eller annan lämplig lokal. Vi har nära samarbete med KS Hud som besitter landets bästa kompetens inom Buckybehandling.

Efter genomgången frågade Lars Rådén om vi hade för avsikt att anmäla oss till det reviderade vårdvalet. Vi svarade att vi inte för ögonblicket kunde ge något klart svar på detta utan att först fördjupat oss i de juridiska och ekonomiska konsekvenserna och att frågan slutligen ägdes av vår styrelse.

Kort efter detta återkom Lars Rådén och frågade oss i mer ”sluggerstil” om vi nu hade för avsikt att nu söka gå med i det reviderade vårdvalet. Vi svarade på samma sätt som tidigare.

Det har slagit mig och flera andra att det finns ett synbart samband mellan ändrade krav i det reviderade vårdvalet Hud och den vård PSO Stockholms vård syftar till. Vårt fokus är att vårda kroniskt, inflammatoriskt sjuka patienter tillika människor. Att Region Stockholm av och till haft svårigheter att förstå att en ideell patientförening seriöst och framgångsrikt kan driva vårdverksamhet har ju klart framgått av hur man ersättningsmässigt behandlat oss sedan första vårdvalet tillkom 2012 som innebär sänkta ersättningar inte bara realt utan också formellt. Ingen seriös organisation eller företag klarar det i längden.

Om vi ska försöka gå med i nya vårdvalet eller inte får den nya styrelsen som ska väljas vid årsmötet den 28 april hantera.

Jag har varit medlem i Psoriasisföreningen sedan dess första dag för cirka 55 år sedan och nu uppnått en ålder då man kanske för länge sedan redan borde ha avgått av åldersskäl. Men på årsmötet den 28 april ska jag göra slag i saken. Att det nu sker samtidigt som vi har problem med Region Stockholm är en ren tillfällighet.

Självfallet måste vi ta ställning till föreningens framtid som vårdgivare och hur vi samtidigt på bästa sätt ska ta hand om alla de cirka 4500 personer som är aktiva och betalande medlemmar, tillika våra ambassadörer mot Regionen och många andra samhällsorgan.

Tack för alla år jag fått ha förmånen att verka tillsammans med alla trevliga och duktiga människor.

Lars Ettarp
Ordförande