Psoriasis och alkohol – finns det något samband?

En del hävdar med bestämdhet att deras psoriasis blir sämre efter en festkväll

- andra märker ingen skillnad. Hur är det egentligen - finns det något samband mellan psoriasis och alkohol?

Det finns studier som visar att personer som har psoriasis, i genomsnitt, dricker mer alkohol än befolkningen i gemen. Man har bl a sett att av personer med medelsvår till svår psoriasis, är det en högre andel som avlider i alkoholrelaterade sjukdomar. Dessa patienter hade dock vårdats inneliggande på sjukhus.

Är det så att man dricker mer för att man har psoriasis - eller är ett ökat alkoholbruk det som triggar igång psoriasisen för vissa? Kan det vara så att ett ökat alkoholbruk också leder till en försämring av en redan befintlig psoriasis? Varför är det i så fall så? Det är några av de frågor som intresserar forskarna.

Större risk för öldrickare

2010 kom en studie som visade att personer som dricker fem eller fler starköl i veckan löper en ökad risk för att få psoriasis. Det verkade i den studien som om detta inte gäller den som dricker motsvarande mängd alkohol i sprit eller vin. Man såg där också att risken var mindre med en måttligare ölkonsumtion. En svaghet med denna studie är att den utförts på amerikanska sjuksköterskor - inte på ett tvärsnitt av befolkningen.

Påverkar immunsystemet

Det finns också data som tyder på att ett upp till måttligt intag av alkohol kan verka hämmande på immunsystemet, d v s minska risken för psoriasisartrit något, medan ett kroniskt ökat drickande ökar risken för sjukdomen. Det står också klart att intag av större mängder alkohol bidrar till att öka inflammation i kroppen liksom samsjuklighet i form av t ex hjärt-kärlsjukdomar och depression.

Flera studier på gång

På Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset pågår för närvarande flera studier om alkohol och psoriasis. I en av dem - där 29 patienter (15 kvinnor och 14 män) deltagit - har ett forskarlag under ledning av professor Klas Nordlind tittat på sambandet mellan PASI* (Psoriasis Area Severity Index) och alkoholintag. Man har där funnit en tydlig koppling mellan alkoholintag och ökad PASI, men bara hos kvinnor. Det har i detta material inte gått att peka ut om olika typer av alkohol påverkar psoriasis på olika sätt.

Man har därför gått vidare med att i en framåtblickande studie undersöka om det finns ett tidssamband mellan alkoholintag under jul och nyår och försämrad psoriasis hos kvinnor.

Tolv kvinnor med mild till måttlig psoriasis och lågt till måttligt alkoholintag deltog i studien. De fick i en kalender göra en självskattning av sina psoriasisbesvär och sin klåda samtidigt som de uppgav sitt alkoholintag. Tre läkarbesök och blodprov ingick också. Man kunde hos dessa patienter inte se något tydligt samband med det ökade alkoholintaget under helgerna och försämrad psoriasis. Det verkar som om ett lågt till måttligt drickande inte försämrar psoriasis eller ökar klådan.

Problemen med denna studie är att det har varit väldigt svårt att rekrytera deltagare; framför allt kvinnor med högre PASI och/eller andra alkoholvanor.

Registerstudie

Nästa steg blir därför, enligt Klas Nordlind, en registerstudie där man använder sig av Socialstyrelsens diagnosregister för att skicka ut anonyma digitala enkäter till tusentals personer.

- Vi skulle också vilja veta hur psoriasis påverkas av de läkemedel som sätts in mot alkoholmissbruk, säger Klas Nordlind. Sammanfattningsvis är psoriasis och alkohol angelägna frågor ur vardagssynvinkel för många av våra patienter. Det är därför viktigt att vi har ett holistiskt perspektiv och ser hela människan på mottagningarna, menar Klas Nordlind.

Text: Monica Sedell
ur PSOLänsnytt nr 3 2016

* PASI är en metod där man mäter utbredning och grad av psoriasis på kroppen.