Samsjuklighet vid psoriasis

Studier visar att psoriasissjuka löper ökad risk för att drabbas av t ex diabetes, ledbesvär, hjärt- och kärlkomplikationer, ögonsjukdomar, högt blodtryck och mag- tarmbesvär.

Vad menas med samsjuklighet?
Med samsjuklighet eller comorbiditet, menas sjukdomar som vi kan få som konsekvens av en annan sjukdom. För psoriasissjuka innebär det ofta att psoriasis kommer som första sjukdom, och att andra sjukdomar sedan kan uppkomma som en följd av psoriasisen. För flera av dessa sjukdomar är sambanden dubbelt, vilket innebär att sjukdomar ökar risken för varandra åt båda hållen. Exakt vad sambanden beror på vet man inte än.

Psoriasisartrit och ledbesvär
Psoriasisartrit är den vanligaste formen av samsjuklighet, och också den vi har känt till allra längst. Många psoriasissjuka upplever att de har ont i lederna, och ungefär hälften av dem som får ledbesvär får diagnosen psoriasisartrit. Att inte alla får en diagnos kan dels bero på att det är svårt att ställa diagnos och dels på att det inte alltid är psoriasisartrit, även om man har psoriasis. Ibland kan man ha flera olika ledsjukdomar, till exempel artros i en axel och psoriasisartrit i en fingerled.

Diabetes typ 2
Ungefär 300 000 svenskar har diabetes typ 2, eller det som många kallar åldersdiabetes eller sockersjuka. Sjukdomen har en stor ärftlighetsfaktor. Man tror att ungefär 15 procent av Sveriges befolkning bär på arvsanlagen för diabetes typ 2. Levnadsvanorna spelar då en stor roll för om sjukdomen ska utvecklas eller inte.

Mag- och tarmsjukdomar
Idag vet vi att det finns ett samband mellan inflammatoriska tarmsjukdomar och psoriasis. De sjukdomar som hör till denna grupp är Crohns sjukdom och Ulcerös colit.

Hjärt- och kärlsjukdomar
Studier visar att risken för hjärt- och kärlsjukdom är större hos psoriasissjuka än hos friska personer. Sambandet verkar framför allt gälla för dem som har svår psoriasis. Där har man sett att risken kan vara dubbelt så stor. Unga personer som har svår psoriasis verkar ha en ännu större risk. Vissa studier pekar på att risken skulle kunna vara så mycket som fyra gånger större.

Idag forskas det mycket på området och mer kunskap kommer.

Ögonsjukdomar
Man har på senare tid även sett ett samband mellan psoriasis och kroniska inflammationer i ögonen. Beroende på i vilken del inflammationen sitter så kallas den för olika saker, en inflammation i främre delen av ögat kallas irit, en inflammation i bakre delen kallas uveit.

Högt blodtryck
Studier visar att framför allt personer med svår psoriasis har en ökad risk för högt blodtryck. Det är upp till tre gånger så vanligt hos personer med svår psoriasis än hos friska. För nydebuterade eller personer med lindrig psoriasis verkar inte risken vara förhöjd.

Psoriasis och livskvalitet
Vid mätningar där man har jämfört psoriasissjukas livskvalitet med andra sjukdomar, ser man att psoriasis ofta har en stor inverkan på hur man kan leva sitt liv. Både när det gäller fysisk och mental hälsa har psoriasissjuka som grupp en lägre upplevd livskvalitet än många andra sjukdomsgrupper.

Övervikt m m
Psoriasissjuka löper större risk att drabbas av blodfettsrubbningar och övervikt.